Support  +32 (0)3 303 72 60

icon
icon

Algemene voorwaarden

Artikel 1: algemeen

Deze algemene voorwaarden gaan uit van de BVBA Horeko, met maatschappelijke zetel te 2018 Heverlee, Sint-Jansbergsesteenweg 17, KBO nummer 0645.659.813. Alle aanbiedingen, offertes, facturen, overeenkomsten edm. welke tot stand komen tussen de BVBA Horeko en de klant zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis genomen te hebben.

Andere of tegengestelde algemene of bijzondere voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en schriftelijk door de BVBA Horeko werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van de BVBA Horeko worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Artikel 2: voorstellen, aanbiedingen e.d.

Alle voorstellen, aanbiedingen, brochures, catalogen en prijslijsten, in welke vorm ook, van de BVBA Horeko maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege de BVBA Horeko.

Artikel 3: bestellingen

Elke bestelling, opdracht of order van de klant, van zodra ontvangen door de BVBA Horeko, in welke vorm ook, verbindt de klant onherroepelijk. Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn niet meer mogelijk, tenzij mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de BVBA Horeko. De BVBA Horeko is slechts verbonden na schriftelijke bevestiging aan de klant.

Artikel 4: prijzen

De door de BVBA Horeko vermelde prijzen zijn steeds, tenzij anders vermeld, exclusief BTW, zonder additionele toeslagen en kosten.

Artikel 5: uitvoerings- en leveringstermijnen

De uitvoerings- en leveringstermijnen van de BVBA Horeko zijn benaderend en informatief. Zij vormen geen essentiële voorwaarde van de overeenkomst. Ze worden in de mate van het mogelijke in acht genomen. De uitvoeringstermijnen zijn onder meer afhankelijk van de tijdige aanlevering door de klant van de benodigde informatie om tot uitvoering te kunnen overgaan. Vertragingen in de uitvoering of de levering geven geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en door de BVBA Horeko aanvaard en kunnen in geen geval aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst.

Overmacht geeft de BVBA Horeko het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder enige schadeloosstelling of opzeg. Elke gebeurtenis die bij de BVBA Horeko, haar partners of haar onderaannemers zou voorkomen en die de uitvoering van de overeenkomst zou verhinderen of onmogelijk maken, wordt conventioneel als een geval van overmacht beschouwd.

Artikel 6: klachten

De klant dient onmiddellijk bij de uitvoering resp. de levering door de BVBA Horeko, deze te controleren en na te gaan of de uitvoering resp. de levering overeenstemt met de bestelling resp. de opdracht.

Klachten betreffende de uitvoering resp. de levering kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet, nauwkeurig en gedetailleerd, per aangetekend schrijven bij de BVBA Horeko toekomen binnen de 48 uren na de uitvoering resp. de levering. Bij gebreke aan enige klacht binnen deze termijn wordt de uitvoering resp. de levering geacht in overeenstemming te zijn met de bestelling, de opdracht en de specificaties van de klant. Het gebruik van de uitgevoerde diensten resp. de geleverde goederen, zelfs van een gedeelte ervan, veronderstelt de aanvaarding.

Klachten aangaande verborgen gebreken moeten onmiddellijk, uiterlijk vijf kalenderdagen na hun ontdekking, bij aangetekend schrijven worden gemeld aan de BVBA Horeko.

Artikel 7: annulering

Een bestelling zal slechts kunnen worden geannuleerd door de klant mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de BVBA Horeko. Bij gebreke aan dergelijk akkoord kan de BVBA Horeko, hetzij de uitvoering van de overeenkomst en de integrale betaling eisen, hetzij de overeenkomst als verbroken aanzien en een schadevergoeding vorderen, forfaitair vastgesteld op 25 % van de prijs van de geannuleerde bestelling, excl. BTW, tenzij de BVBA Horeko kan aantonen dat de werkelijke schade hoger is, in welk geval de werkelijke schade dient vergoed te worden.

Artikel 8: betalingsvoorwaarden

Alle facturen van de BVBA Horeko en de eventueel overeengekomen periodieke betalingen zijn contant betaalbaar op de bedrijfszetel van de BVBA Horeko, tenzij anders is overeengekomen. Elke niet betaalde factuur of periodieke betaling brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op van 1 % per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is. Tevens is de klant bij gebreke aan stipte betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan 12 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125,00 euro en onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele procedure- en invorderingskosten zoals bepaald in artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur of periodieke betaling veroorzaakt de opeisbaarheid van rechtswege van alle andere facturen en/of betalingen, zelfs indien zij nog niet vervallen zijn. Tevens behoudt de BVBA Horeko zich in dat geval het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen, opdrachten of diensten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding.

Artikel 9: eigendomsvoorbehoud

De geleverde diensten / goederen blijven tot de volledige betaling van de facturen of periodieke betalingen die er betrekking op hebben, met inbegrip van eventuele intresten en kosten, de eigendom van de BVBA Horeko, zelfs indien zij om het even welke verandering hebben ondergaan of werden geïncorporeerd. Eenzelfde eigendomsvoorbehoud geldt zolang alle  orderingen van de BVBA Horeko uit verkoop en levering van andere goederen of diensten niet volledig door de klant zijn voldaan. Tijdens de duur van het eigendomsvoorbehoud worden het risico en de bewaring op de klant overgedragen.

De BVBA Horeko behoudt de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele eigendom op de door haar gedane aanbiedingen en verkopen en/of geleverde diensten.

Artikel 10: voorzieningen – aansprakelijkheid

De klant moet ervoor zorgen dat alle noodzakelijke voorzieningen voor de levering resp. de uitvoering door de BVBA Horeko van de bestelde goederen resp. diensten op het terrein aanwezig zijn. Alle kosten inzake het gebruik van de voorzieningen door de BVBA Horeko blijven ten laste van de klant.

Indien van toepassing, zorgt de klant tevens voor de nodige vergunningen voor de levering resp. de uitvoering van de bestelde goederen resp. diensten door de BVBA Horeko. Op de BVBA Horeko rust terzake geen enkele aansprakelijkheid en de klant zal de BVBA Horeko integraal vrijwaren indien de BVBA Horeko rechtstreeks zou aangesproken worden.

Iedere aansprakelijkheid van de BVBA Horeko voor geleverde diensten is beperkt tot het bedrag van de factuur die door de BVBA Horeko aan de klant wordt overgemaakt met betrekking tot de geleverde diensten. In geval van periodieke betalingen is de aansprakelijkheid van de BVBA Horeko beperkt tot het bedrag dat overeenstemt met de periodieke betalingen van één jaar. Eveneens is de aansprakelijkheid van de BVBA Horeko beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is de BVBA Horeko niet aansprakelijk.

De BVBA Horeko is voorts enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van haar eventuele opzet of haar aangetoonde grove nalatigheid. De BVBA Horeko is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de geleverde goederen resp. diensten door de klant of derden.

Elk advies dat de BVBA Horeko aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege de BVBA Horeko. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen resp. diensten te toetsen vóór gebruik en de betreffende diensten op de juiste wijze te gebruiken.

Artikel 11: diversen

Indien één van onderhavige algemene voorwaarden nietig of onafdwingbaar zou zijn, blijven de overige algemene voorwaarden onverkort van kracht. Partijen treden in overleg om de nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door nieuwe bepalingen die zo dicht mogelijk aansluiten bij de inhoud en de doelstelling van de nietige of onafdwingbare bepaling.

Artikel 12: toepasselijk recht en rechtsmacht

Alle overeenkomsten van de BVBA Horeko worden beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting van welke aard ook zijn enkel de rechtbanken van Leuven bevoegd, onverminderd het recht van de BVBA Horeko om te dagvaarden voor de rechtbank van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant.